පොතකින් දැනුන කවියක් – 08 – අශෝක කුලතුංග ලියයි

කෘතිය : සිඹිමි නිල් තුරු සිරස කතෘ : නයෝමි සිරිනාලි නවරත්න ප්‍රකාශනය : කවිවර අවසාන තත්පරය වෙනසක ඇරඹුමයි. සේනේහෙන් සිප

Read more