ධවල පුෂ්ප – දෙවැනි කොටස

එහෙත් මේ සිදුවීම තව පුද්ගලයෙක් සැඟවී බලා හිඳියි.ඒ වෙනකෙක් නොව ලොකු මහතාගේ හොරකම පොලීසියට කියූ පුද්ගලයාය.ඔහු මංකොල්ලය සිදුවූ දිනද ලොකු

Read more