සඳාගේ ඩයරිය – නව වන දිග හැරුම

2018.02.04 -සැබෑවටම දරුවන් අසරණය. දරුවන් බාහිර කටයුතු සඳහා උනන්දුවක් නොදක්වන බව කියමින් ඒ සඳහා දැණුවත් කිරීමට රැස්වීමක් කැඳවා තිබුණා පාසලේ

Read more

සඳාගේ ඩයරිය – හත්වන දිගහැරුම

2018.01.25 මිනිසුන්ට මෙන්ම සතුන්ටද ආදරය රැකවරණය අවශ්‍යමයි කියලා හිතෙන්නේ සමහර සතුන්ගේ ලෙංගතු බව දැක්කාමයි. කොයිතරම් සරුවට වැඩුණු තණ නිල්ලක වුණත්

Read more

සඳාගේ ඩයරිය – පස්වන දිගහැරුම

2018. 01. 05. – බඩගින්නේ ඇකිලෙන කුසවල් හංඟාගෙන ඉන්න මිනිස්සු කීයක් අපි අතර ඇතිද බස් නැවතුමක් කියන්නේ විවිධ මිනිස්සු ගැවසෙන

Read more

සඳාගේ දින පොත – 02

දිනය – 2017.12.12 මේ දෙසැම්බර් මාසයේ වැඩ රාජකාරී බහුලම කාලයයි. පාසල් නිවාඩුවට ලැබුණත් දරුවන් පෙර මෙන්ම පොත පත පරිහරණය කිරීම

Read more