පොතකින් දැනුණු කවියක් 14 – අශෝක කුලතුංග ලියයි

කෘතිය : ස්වප්නයක සමාප්තිය. කතෘ : සංජීවනී අමුණුගම. ප්‍රකාශනය : සන්තුෂ ප්‍රකාශන. කටුමැටි, සියුමැලි. කටුමැටි උනත් මටත් තියෙනවා සියුමැලි හිතක්

Read more

පොතකින් දැනුන කවියක් : 12 – අශෝක කුලතුංග ලියයි

කෘතිය : රිදුණු තැන, එතැන කතෘ : මනෝරි කෞෂි දිසානායක ප්‍රකාශනය : කර්තෘ වැහි ළිහිණිය. නිමිත්ත :- පළමු විවාහයෙන් දික්කසාද

Read more