යුරෝපයේ කලා පුරහඳ ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරය – රෝමයට ලඟ පාර – 09

‘ෆිරෙන්සෙ’ නම් පුරාණ ඉතාලියේ අගනුවරයි (වර්ෂ 1865 – 1870) . ඉතාලියෙන් යුරෝපයට දායාද වූ පුනරුදයෙ හි ආරම්භය සිදුවූයේ ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරයෙනි.

Read more

ගැලීලියෝ හමුවෙන්න රෝමෙට එන්න – රෝමයට ලඟපාර – 08

නූතන විද්‍යාවේ පියා – ගැලීලියෝ ගැලීලි (1564-1642) මධ්‍යතන යුගය අගභාගයේ දී ඉතාලියෙන් බිහිවූ ප්‍රබල චරිතයකි “ගැලීලියෝ ගැලීලි.” වංශාධිපති රදල පෙළපතකින්

Read more

මයිකල් ආන්ජලෝ චතුරශ්‍රය – රෝමයට ලඟ පාර – 07

ඉතාලියේ සුන්දර නගරයක් වන “ෆිරෙන්සෙ” නගරය වර්ෂ 1865 දී ඉතාලියේ අගනුවර බවට පත්විය. ඉතාලියේ අගනුවර වශයෙන් “ෆිරෙන්සෙ” නගරය ගොඩ ගැනීම

Read more

පොම්පෙයි නගරය – රෝමයට ලඟ පාර – 06 ( පියුමි ජයකලණි ලියයි )

ලොව ජනගහනය වැඩි වන කල්හි භූමිකම්පා, ත්සුනාමි, නායයෑම්, ගංවතුර වැනි ස්වභාවික විපත් මගින් මිනිස් ජනගහනය පාලනය කරයි. මෙය සොබාදහමේ නීතිය

Read more