අතුරු අයවැය හා ළමා මන්දපෝෂණය

පසුගිය දිනවල යුනිසෙෆ් සංවිධානය මගින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ඉදිරිපත් කළ නිවේදනය කණ වැකුණු මොහොතේ සිට ඉතා කම්පන තත්ත්වයක් ඇති වුනි.

Read more