ආදරේ උපත – සජීවනී ලොකුවැල්ල

මැල්ලුම් කහට බැඳි
දෑඟිලි කළුව ගිය
නියපොතු වටා නෙක පෑ ගත් රටා නැත
සෙනෙහස පිරුණ මුව
මදහස රැදුණු නෙත
සිනහව පමණි
තැවරුණු නිල් අඳුන් නැත

සිය දිවි දෙවැනි කර
තම දරුවන් රකින
මවු සෙනෙහසින්
සැමියෙකු හද සනසවන
මම මා කියන හැඟුමට
නිති වැට බඳින
ආදරයේ උපත
අම්මා විය නමින….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *