රුපියල් කෝටි 37ක වාහන ගන්න ඇමතිවරු මෙන්න

ඇමැතිවරුන් හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් නවදෙනකු සඳහා අලුතින් වාහන මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් තිස්‌ හත් කෝටි දසලක්‌ෂ අනූහත් දහසක (රු.37,10,97,000/}) මුදලක්‌ ඉල්ලා ඊයේ (24දා) පාර්ලිමේන්තුවට පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවක්‌ ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්‌කරණ සහ ජනමාධ්‍ය ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මෙම පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

01 අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැති වී. එස්‌. රාධාක්‍රිෂ්ණන් – රුපියල් තුන්කෝටි අනූඅට ලක්‌ෂ අනූහත්දහසක්‌,
02 නියෝජ්‍ය ඇමැති ෆයිසල් කාසිම් – රුපියල් අටකෝටි විසි ලක්‌ෂයක්‌,
03වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානායක – රුපියල් හාර කෝටියක්‌,
04ක්‍රීඩා නියෝජ්‍ය ඇමැති එච්. එම්. එම්. පාරිස්‌ – රුපියල් තුන්කෝටි අසූ දෙලක්‌ෂයක්‌,
05පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්‌කරණ හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය ඇමැති කරු පරණවිතාන – රුපියල් හාර කෝටි තිස්‌ ලක්‌ෂයක්‌,
06 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ඇමැති රිෂාඩ් බදියුදීන් සහ එම 09 නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් අටකෝටි හැට ලක්‌ෂයක්‌ද,
07කාරක සභා නියෝජ්‍ය සභාපති සෙල්වම් අඩෙක්‌කලනාදන් මහතාට රුපියල් හාර කෝටි විසි ලක්‌ෂයක්‌ද
08සෞඛ්‍ය ඇමැති රාජිත සේනාරත්න – රුපියල් අටකෝටි විසි ලක්‌ෂයක්‌,
වශයෙන් වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවෙන් රුපියල් තිස්‌ එක්‌ කෝටියක මුදල ඉල්ලා ඇත්තේ ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවල නමින් වන අතර කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක්‌ නැතත් නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයෙකුට වාහනයක්‌ සඳහා මුදල් ඉල්ලා ඇත. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු සඳහා ඇමැතිවරයාට අමතරව සිටින්නේ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *