කාර් රථයක් දින දෙකක් කිස් කොට දිනාගත් ලංකාවේ දිලිනි ජයසූරිය

ඇමරිකාවේ සෞඛ්‍ය රසායනාගාරයක සේවය කරන දිලිනි ජයසූරිය තම සැමියාට ඇති එකම කාරය භාවිතා කිරිමට වීම හේතුවෙන් තවත් කාරයක් තමන්ට ලබා ගත යුතුය යන අදහසේ සිටියත් ඒ සදහා ඇයට අවශ්‍ය මිල මුදල් නොමැති විය. කෙසේ නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවක ඇමරිකාවේ කිස් නැමැති රේඩියෝ චැනලය විසින් අපූරු තරඟයක් සංවිධානය කළේය. ඒ කාරයක් දිනාගැනීමට අදාළ කාරය වැඩිම වාර ගණනක් සිප ගැනීම සදහා වන තරගයයි. අදාළ තරගයට අයදුම්කොට ඇති දිලිනි තරගය පැවැත්වෙන දින එම ස්ථානයට ගොස් තරගයට සහභාගී වූ අතර එම තරගයට තරග වැද සිටි 06 දනො අතුරින් වැඩිම වේලාවක් කාරය සිප ගැනීමට ඇය සමත් වූ අතර එය දින දෙකක් එනම් පැය 50ක් වූ අතර එසේ තරග කිරිමෙන් අනතුරුව ඇයට එම තරගයේ මුල් ත්‍යාගය වන ඔපටිමා එල්.එක්ස් කාර් රථය හිමිකර ගැනීමට සමත්ව ඇති බව වාර්තාවේ.
කෙසේ නමුත් අදාළ තරගයට සහභාගී වූ අනෙක් තරගකරුවන්ටද සැනසිලි ත්‍යාග හිමි ඇති බව ද වාර්තාවේ. එම කාර් රථයේ ලංකා වටිනාකම ලක්ෂ 37ක් වේ. දිලිනි ජයසූරියට ලංකාටර්ගට් වෙබ් අඩවිය විසින් සුබ පැතුම් පිරිනමා සිටිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *