රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහිකිරිමට මහජන බැංකුවෙන් ස්වශක්ති ණය

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය සහ ශී්‍ර ලංකා මහ බැංකුව පිරිනමන ස්වශක්ති ණය යෝජනා ක්‍රමයට මහජන බැංකුව සකි්‍රයව දායක වෙමින් මහජන බැංකුව සිය 730 කට අධික ශාඛා ජාලය මගින් ණය මුදල් නිකුත් කරයි. මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරමින් ව්‍යවසායකයින් වෙත ණය මුදල් ප්‍රදානය කිරිම මහජන බැංකුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා අතින් පසුගියදා නුවරඑළිය ශාඛාවේදි සිදුකෙරිණි.

ස්වශක්ති ණය යෝජනා ක්‍රමයේ අරමුණු වන්නේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් ඇති කෘෂිකාර්මික හා පශ= සම්පත්, කර්මාන්ත හා සේවා අංශයන් යටතේ දැනටමත් එම ව්‍යාපාරවල නියැලෙමින් ආදායම් උත්පාදන කි්‍රයාවලියේ යෙදී සිටින සහ අලූතින් එම ව්‍යාපාර යටතේ ආදායම් උත්පාදන කි්‍රයාවලීන් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන නව ව්‍යවසායකයින් ස`දහා මූල්‍ය සහය ලබාදීමයි.

එමෙන්ම දිවයින පුරා ක්ෂ්‍රද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපෘති පිහිටුවීම ම`ගින් රැකියා දශ ලක්ෂයක් ඇති කිරිමේ රජයේ අරමුණට දායක වීම, නව තාක්ෂණික ක්‍රම සැපයීම ම`ගින් ග්‍රාමීය ආර්ථීකයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරිම, ග්‍රාමීය තරුණ තරුණියන්ගේ හැකියාවන් සහ ග්‍රමීය සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගැනිම ස`දහා අවස්ථා ඇති කිරිම මෙහි අනෙකුත් අරමුණු වේ.

තම ව්‍යාපාරය පු`ඵල් කිරිමට උනන්දු වන ක්ෂ්‍රද්‍ර මුල්‍ය ව්‍යාපාර වල නිරතවෙන ව්‍යවසායකයින්, ග්‍රාමීය බල ප්‍රදේශයන්හි ඇති සම්පත් ආර්ථීක කි්‍රයාකරකම් සහ නව ව්‍යාපාරික අදහස් ඇති ව්‍යවසායකයින් සහ තරුණ උපාධිධාරින්, කාන්තාවන් සහ ආබාධිත තරුණ කොටස් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය තුළින් බලගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට නව ව්‍යාපාර ණය සහ පවත්නා ව්‍යාපාර ස`දහා උපරිමය රු 250,000 දක්වා වූ ව්‍යාපාර ණය ඉතාම සහනදායි 5.5 % ක සහනදායි පොලී අනුපාතයක් යටතේ පිරිනැමේ. එමෙන්ම නව ව්‍යාපාර ණය ස`දහා රු 50,000ක උපරිමයට යටත් ප්‍රදානයක් පිරිනැමේ. මෙම ණය මුදල පියවීම ස`දහා උපරිම වසර 5 ක ආපසු ගෙවීමේ කාලසීමාවක් හිමිවන අතර අවශ්‍යතාවය මත මාස 12 ක උපරිමයකට යටත් සහන කාලයක් හිමිවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *