සයිටම් විරෝධයේදී කදුළු ගෑස්වලින් විහාරමහා දේවි උද්‍යානය පුරවයි පොලීසිය නන්නත්තාරයි

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට විරෝධය දක්වා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් දියත් කරනු ලබන පාගමන විහාර මහාදේවී උද්‍යානය අසලින් ගමන් කරමින් සිටියදී ාස්ථාන කිහිපයකින් කදුළු ගෑස් ප්‍රහාර එලළ කරනු ලැබූ අතර ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම සිසු පෙළපාලිය විහාර මහා දේවී උද්‍යානය තුළට ගොස් නැවත මහා මාර්ගයක ප්‍රවිශ්ට විය.
පොලීසිය විශාල ප්‍රමාණයක් කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් දියත් කලද ඒ සියල්ල අභිබවා සිසුන් නැවත නැවතද මහා මාර්ගයට ප්‍රවිශ්ට වූ අතර මේ වනවිටද පොලීසිය විවිධ ක්‍රියා මාර්ග සිසුන් මර්දනය සදහා දියත් කරමින් පවතී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *