නැවත එනු මැන – නදීරා සමරක්කොඩි.

අතැර යන්නට දමා කතරක
ඇයිද ආවේ සොයා මා
රිදුම් දෙන හදවතම පිරිමැද දමා නුඹ ඈතට ගියා
සසර කෙදිනක හුරැ නිසාවද තාම හදවත හඩනවා
ආයේ දවසක ඇවිත් පෙම් කවි කියාදෝ හිත සනසවා

නුහුරු නුපුරුදු බවක් නොදැනුනි ළගින් හිදිනා තුරැ ඔයා
සෙනෙ වෑහෙන වදන් අපමණ මහද මත්කල දා එදා
රැදී පපුතුර සෙවු සෙනෙහස මැකී යාදෝ හැර දමා
යලිදු එනු මැන මගේ ආදර කුමරැනේ හද නොරිදවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *