කාලි දේවාලයේ ඥාන අක්කා බලන්න ආ පිරිසට පූජිතගෙන් ආරක්ෂාව

ලංකාවේ දේශපාලනඥයන් බොහෝ විට දේව ආර්ශිවාදය ලබා ගැනීම සදහා යනෙන තැනක් බවට අනුරාධපුර ඥාන අක්කාගේ කාලි දේවාලය ප්‍රසිද්ධය. පසුගිය දිනෙක ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු කිහිප දෙනෙකු එහි ගොස් තමන්ට දේවාශිර්වාදය ලබාගැනීම සදහා කටයුතු කොට ඇති අතර එහිදී ඒ සදහා වන පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදීමට පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර සෘජුව මැදිහත්ව කටයුතු කොට ඇති බව වාර්තාවේ.දේවාශිර්වාදය ලබාගැනීමට ගිය ඇමතිවරුන් එය සිදුකරනු ලබන්නේ තම පුද්ගලික අභිමතාර්ථයක් මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සදහා වන අතරම එසේම දේව ආරක්ෂාව ලැබී ඇති තත්වයක් තුළ පොලිස්පතිවරයා සෘජුව මැදිහත්වී පොලිස් ආරක්ෂාව සැලසීම යනු ඔහුගේ ජාතික කර්තව්‍ය හා නිලයන්ට වඩා දේශපාලන හිතවත්කම මුල් වී ඇති බවට කදිම පුර්වාදර්ශයකි.
පූජිත ජයසුන්දර පොලිස්පතිවරයා ලෙස පත්වීමෙන් අනුතරුව ඉතිහාසයේ පෙර සිටි පොලිස්පතිවරුන්ට වඩා පොලිසිය දේශපාලනීකරණය කොට ඇති බවට තොරතුරු හෙළිවිය.
ඒ ඔහු මේ ආණ්ඩුවට ගැතිකම් කරනු ලබන බවට පසුගිය කාලපරිච්ඡේදය තුළ සනාථ වීමත් නිසාවෙනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *