දඟකාරයා – ඉනෝකා දිසානායක

සුව නින්ද බිද දැමු
දගකාරයා නුඹයඋණුහුමේ තුරැලු වී
මුලු ගතම කිතිකවන..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *