කොල්ලෙක්ය නිකිණි හඳ -ඉරේෂා මධුවන්ති

කිරි කරඳ කිණිස්සෙන්
පලා හාරා වැවේ ළමැඬිය
නෙළුම් අල උගුලනා
කොල්ලෙක්ය නිකිණි හඳ

තලුමරා උරා හපකොට
තෘප්ත නැතියෙන් අංගජාතය
හිරු නියෙන් හීරූ කැළැල් යට
දරු දැරූ ගැබ් ලකුණක්ය පෙර

පයෙන් ඇන ඇන රළු හොරොව්වට
පතිවතක ශේෂයන් අහුලන
හතිය වැළඳුණු කුඹුක් මැහැලිට
වාරු වී නයි පෙන හතක් ඇත…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *