මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල නැවතත් ඉහලට

ඊයේ (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ඉන්ධන මිල යළි ඉහල දැමීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කොට ඇති බව වාර්තාවේ.

එසේ මීල ඉහල දැමීම මිල සුත්‍රයට අනුව මෙය සිදු වන බවත් ඒ අනුව 92,95 ඔක්ටෙන් ලිටරයක් රුපියල් 04කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 149 සිට 161 ඉහළ ගොස් ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඔටො ඩිසල් ලිටරයක් රුපියල් 5කින් ඉහළ යන අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 123කි. සුපර් ඩිසල් ලිටරයක් රුපියල් 3කින් ඉහළ යනු ඇති.

එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 133කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *