නව කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරේ….

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා ලෙස පත්වීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා විසින් නව ආණ්ඩුවෙහි කැබිනට් මණ්ඩලය තෝරාපත් කොට ගෙන ඇති අතර  අද (29) සන්ධ්‍යා කාලයෙහි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී නව ඇමති මණ්ඩලයේ ඇමති තනතුරු ප්‍රදානය කෙරිණි ඒ අනුව 
01. මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ,
02. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද අමරවීර,
03. විදෙස් කටයුතු ඇමතිවරයා ලෙස සරත් අමුණුගම ,
04. උතුරු සංවර්ධන, හින්දු ආගමික කටයුතු හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ඇමති ලෙස ඩග්ලස් දේවානන්ද
05. ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමති ලෙස විජිත් විජතමුණි සොයිසා,
06. අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස විජේදාස රාජපක්ෂ,
07. විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය අමත්‍යවරයා ලෙස රංජිත් සියඹලාපිටිය,
08. වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද සමරසිංහ,
09.පළාත් පාලන පළාත් සභා හා ක්‍රීඩාකටයුතු ඇමතිවරයා ලෙස ෆයිසර් මුස්තාපා
10උඩරට සංවර්ධන හා ප්‍රජාසංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්
11.ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමත්‍යවරයා ලෙස නිමල් සිරිපාලද සිල්වා
12 වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස වඩුවෙල් සුරේෂ්
13.සංචාරක හා වනජීවී අමත්‍යවරයා ලෙස වසන්ත සේනානායක

නව පත් කිරීම් බලාපොරොත්තුවන්න:-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *