හිනාවුණ අතීතෙන් සිනහ ඔබ ගන්න – සුලෝචනා නිශාදි රූපසිංහ

අඬන්නට හිතෙනකොට ඇති තරම් අඬන්න
කඳුළු තොටුපල අපේ මගෙ නමට ලියන්න
අනාගතයට තුටින් ඉතිං පා නඟන්න
හිනාවුණ අතීතෙන් සිනහ ඔබ ගන්න

ආදරේ මතක සැමරුම්වලින් සිත මුදන්න
හිත හයිය කරගන්න හැටි කියා දී යන්න
ඔබ වගේ සිනිඳුවට මගෙ කොපුල් සිඹින්න
නෙතු වාන් හැර ගලන කඳුළකට කියන්න

මැවෙනවිට පෙර මතක මතක පොත පුරාම
අපෙ මතක රැඳුණු පිටු රිසි ලෙසින් ඉරන්න
සිනහවක දවටලා ඔබෙ සතුට එවන්න
මට හැකි එය බලා දැවි දැවී නිවෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *