අභියාචනාධිකරණ තීන්දුව අපි පිළිගන්නේ නෑ – මහින්ද කියයි

අභියාචනාධිකරණය විසින් අද නිකුත් කරනු ලැබූ අගමැති හා කැබිනට් මණ්ඩලයේ තනතුරු නිත්‍යානුකූල නොවන බවට වන තීන්දුව තමන් පිළිනොගන්නා බවත් ඒ අනුව හෙට ශේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ අදාළ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට කටයුතු කරන බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කොට නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇත‍
එම නිවේදනය පහත දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *