ජනපතිගේ මහවැලි අමාත්‍යංශයේ විදුලිය විසන්ධි කේරේ..

ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා අද(27) දින සිට විසන්ධි කර ඇත.

මේ හේතුවෙන් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවය, රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතාගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවය, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවයේ සිට සියලුම ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා ඇනහිට තිබේ.

දුරකථන සබඳතා සඳහා මුදල් ගෙවා නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම විසන්ධිකිරීම සිදුකර ඇති අතර අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු රැසක් මේ හේතුවෙන් නතර වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *