සියලු පාසල් දින දෙකක් වසා දැමේ

ස්ථාන කිහිපයක අද ඇතිවූ පිපිරීම් හේතුවෙන් හෙට (22) සහ අනිද්දා (23) දෙදින දිවයිනේ සියලුම පාසල් වසා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය තර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *