රාජ්‍ය සේවා දැනුම් එකතුවෙන් පොතක්

රාජ්‍ය සේවාව සම්බන්ධයෙන් පවත්වනු ලබන සෑම තරග විභාගයක් සදහාම අවශ්‍ය දැනුම එකතු කොට ගත් රාජ්‍ය සේවා දැනුම් එකතුව හා ප්‍රශ්නෝත්තර නමින් වන පොතක් නිලන්ති හපුආරච්චි විසින් සම්පාදනය කොට ඇති අතර එය දිවයිනේ සෑම පොත් අලෙවි සැලකින්ම ලබාගත හැකි අතර පොත සම්බන්ධ තොරතුරු සහ එය ගෙන්වා ගැනීම සදහා පොතේ කර්තෘ ඇමතීමෙන් සිදුකර ගත හැකිවේ. දුරකථන අංක 0763331756 – 0714833133 අමතන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *