විසිපහයි පනස්නවය..- නිලක්ෂි වික්‍රමසිංහ

විසිපහයි පනස් නවය
ඒ තමයි තාත්තගෙ වාහනේ අංකය
බුදුවරු වැඩ ඉන්න ස්ටිකර් ගැහුවට
රථ පූජාව දෙන්න බැරි වුනා හරියට
මහත්තයො අදවත් තාත්තට යන්න දෙනවද
දැන දැනම හප්පන්නෙ නෑ ලැම්බොගිනිවලම

ඉරක් නැති අපේ ලෝකෙට
හදක් මුළු දවසෙම පායනකොට
ඉතින් මහත්තයො කොහෙද
තාත්තට නින්දක්..

කරන්ට් වැට කඩාගෙන
උඩහ පොල් ගස් වැටෙන සද්දෙට
ලුණු පොල්කට්ට හොයන් තනිය එනකොට
ඉතින් මහත්තයො කොහෙන්ද
තාත්තට නින්දක්..

මල්ලි හැමදාම සමබර ආහාර පාඩම කියවනකොට
නංගි හැමදාම හීනෙන්
මල් ගවුම් දකිනකොට
එන්න එන්නම මමත්
ගෙදරටම පර වෙනකොට
ඉතින් කොහෙන්ද මහත්තයො
තාත්‍තට නින්දක්..

හෙට දුවන හයර් ගැන හිත හිත
ඩිංගක් ඇස් පියවෙනකොටම
අම්ම හීනෙන් ඇවිත් හිනාවෙනකොට
ඉතින් කොහෙන්ද මහත්තයො තාත්තට නින්දක්..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *