මළගම – තිළිණ සුපුන් මුතුකුමාරණ

මොණරකුඩිම්බි ගාලේ මළගමට
ගොම්මන ඇවිද එන ටිකේ
මියෑදුනු අතදරු
ගොලුබෙලි කටුගාව
ඉකිගගා අඬනා
ඇටිකුකුළු රාලේ

පණිවිඩේ කියාපන්
සමනලුන්ටත් හෙට උදේ

උන් දන්නෙ නැතිව ඇති
මේ තරම් නපුරු බව
තණ කපන යන්තරේ

මේ ගාලේමයි නිතර
පුංචි දූ අපේ
මොණර මල් හොය හොයා දඟකලේ

හරියටම මෙතනමයි
අද දවල් කුණකට්ටා හැංගුනේ

-තිළිණ සුපුන් මුතුකුමාරණ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *