රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට විදෙස් සංචාර බෑ…

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විදෙස් සංචාර තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජසසුන්දර මහතා විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත.
සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් හා ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරුන් වෙනුවෙන් බලපැවැත්වෙන පරිදි එම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *