අත්හැරුමක රැක ගන්ම – කමණි සුරවීර……

මතකයේ ඵල දැරෑ අස්වැන්න…..
පුළුවනිද නෙලාගෙන
ඈතට යන්න….නෙතු දෑලේ ඉකිබිඳින
කඳුළකට නඬා ඉන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *