අත්හැරුමක රැක ගන්ම – කමණි සුරවීර……

මතකයේ ඵල දැරෑ අස්වැන්න…..
පුළුවනිද නෙලාගෙන
ඈතට යන්න….නෙතු දෑලේ ඉකිබිඳින
කඳුළකට නඬා ඉන්න…..

One thought on “අත්හැරුමක රැක ගන්ම – කමණි සුරවීර……

  • December 3, 2019 at 1:51 pm
    Permalink

    අපූරුයි.. ❤️

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *