නිල්වලා නෙලුම වැඩ අරඹයි

නිපුන රණවක මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ආරම්භ කර ඇති නිල්වලා නෙලුම ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන් සදහා සාමාජිකත්වය පිරිනැමීම දැන් ආරම්භ කර තිබේ .ප්‍රජා සංවර්ධන මෙහෙයුම් රැසක් එමගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව නිල්වලා නෙලුම ප්‍රධාන සංවිධායක හා දෙනියාය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සංවිධායක නිපුන රණවක මහතා නිවේදනය කර සිටී.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *