ඇමති මණ්ඩලයේ විෂය පථය ගැසට් කෙරේ..

දිවුරුම් දීමට නියමිත නව ඇමති මණ්ඩලයට අදාළ අමාත්‍යාංශවල විෂය පථයන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම නව අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අමාත්‍යංශය 28 කින් සමන්විත නව ඇමති මණ්ඩලය රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් 40 දෙනකුගෙන් සමන්විතය.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය මෙහි දැක්වෙයි.

 

https://drive.google.com/file/d/1Qupomu-OsPz1-J8flzQaY9i06DrR9pnF/view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *