මාතර නගරාධිපතිගේ අනින් මහා මාර්ගය දක්වා වහල ගැසීමට අවසර..

මාර්ග නීති අනුව හා නාගරික මං මාවත් නීති රීති අනුව ව්‍යාපාරික් ස්ථානයක හෝ නිවසක් මාර්ගය ආසන්නයෙ පවතී නම් එහි වහල මාර්ග මධ්‍ය යේ සිට අඩි 50 ක් ඉඩ තබා සැකසීමට අවසර ලබා දී ඇති අතර මෙම නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් මාතර පොල් හේන ප්‍රදේශයේ හා වල්ගම මංසන්දියෙහි ව්‍යාපාරික ස්ථානයන්හි වහලයන් මහා මර්ගය ආසන්නයට වන්නට ඉදිකිරීම සදහා අවසර දීමට මාතර නගර සභාවේ නගරාධිපති රංජිත් යසරත්න පියවර ගෙන ඇත 
අදාළ ඉදිරිකීම් නීති විරෝධී වන නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවට ප්‍ර දේශවාසීන් කොතරම් පැමිණිලි කළද ඒවා ඉවත් කිරීමට හෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු නොකිරීම ප්‍ර දේශවාසීන්ගේ කනස්සල්ලට හේතු වී ඇත.
ඒ අනුව අදාළ නීති විරෝධී ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් සැමට එක් නීතියත් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් දකුණු පළාත් පළාත් පාලන කොමසාරිස් සේනක පල්ලියගුරු මහතාගෙන් ප්‍ර දේශවාසීන් ඉල්ලා සිටී.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *