ප්‍රිය සම්භාෂණ, සම්මන්ත්‍රණ  යලි දැනුම් දෙනතුරු තහනම්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රිය සම්භාෂණ, සම්මන්ත්රණ, දේශන, ප්‍රදර්ශණ, සංගීත සන්දර්ශන, සැණකෙළි, සැමරුම්, උත්සව, පෙළපාලි, පෙරහැර සහ අත්යවශ්ය නොවන රැස්වීම් ආදිය පැවැත්වීම යලි දැනුම් දෙන තුරු තහනම් කරමින් වැඩබලන සෞඛ්ය අධ්යක්ෂක ජනරාල්වරයා විශේෂ නියෝගයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *