අය වැය සම්පූර්ණ කතාව

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඉදිරිපත් කරණ ලද අය – වැය වාර්තාව සහන රැසකින් හා ආර්ථිකය හා සමාජ සුරක්ෂිත තාවය සදහා රටට බලපෑම් කළ හැකි අය වැයක් බව විද්වත් මතය වේ. 

අද මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය සම්පූර්ණ සවිස්තර සටහන පහත දැක්වේ

 

https://www.scribd.com/document/484649012/2021-%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA-%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80-Final-1-003#fullscreen&from_embed

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *