නොමැරෙන පෙම – ɃⱠ₳€Ԟ ɌØⲘ₳₦ (Ɨ$ĦØ₦Ɇ)

හිත තාම ආදරේ නුඹට
මට තාමත් අවැසිම නුඹව
නුඹ ගෙන සිහිවටන මවාන
මං තාමත් හිතන්නේ නුඹ මගේම ____

ඉතිම් හද පායනා විලස
නුඹ පායාපන් මටම
කීවත් මා හදෙහි පෙම් කාරනා
නුඹට නොහැගෙන්නේම මාව ______

කමක් නෑ ප්‍රේමය මැරෙන්නෑ
හිතුවට මට නුඹව ලැබෙන්නෑ
කොයි තරම් හද හීල්ලුවත්
දැනෙනම නුඹව මටම ලැබෙන්නෑ _______

ɃⱠ₳€Ԟ ɌØⲘ₳₦ (Ɨ$ĦØ₦Ɇ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *