මා ප්‍රිය බිරිඳ නුඹයි – පුල්ෂි චන්දිමා ජයසිංහ

සඳක් වෙලා සිත් අහසට සිසිල දෙනා
ඉරක් වෙලා මගෙ ලෝකෙට එළියවුණා
මලක් ලෙසින් මා වටකර සුවඳ ගෙනා
ලඳක් නොදුටි ඔබ වාගේ මන බඳිනා

නලක් ලෙසින් මගෙ දුක් ගිනි නිවන්නී
විලක් ලෙසට සැමට සුවය සදන්නී
සිතක් පුරාවට සෙනෙහස පුරන්නී
මවක් කොහිද නුඹ සේ දරු රකින්නී

නා දල්ලක් වන් දෙතොලඟ වියලුණාට
පා රහසක් රණ තිසරුන් බිම බැලුවට
රූ සපුවත් මඳකින් හැඩ අඩුවුණාට
නෑ වෙනසක් ඔබ මගෙ සඳ තමයි රෑට

ලෙයක් කිරට හරවා දරු පොවාගෙන
ගතක් දිරවන්නෙ සමසිත් දරාගෙන
කලක් බුදු වෙන්න පාරමි පුරාගෙන
ලොවක් නලවන්නෙ ආදරෙ බෙදාගෙන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *