මිනිසත් බව – හංසි කුලරත්න

පෙර කල පිනකට
මිනිසුන් විලසට
පැමිණුන මෙලොවට
දැකුමෙන් නෙතකට
ඇසුමෙන් කනකට
විඳලා සුවඳට
ලොල්වී රසයට
නතුවී පහසට
රැස් කළ ධනයට
ඇලුණොත් මෙලෙසට
යනදා එලොවට
ඇතිදෝ සිහිකොට
කරමුද හනිකට
පින්කම් හැකි විලසට
අම නිවනින් සැනසෙන්නට…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *