වන අරණකට පෙම් බැඳ ! – මිහිරි පැතුමන්ති

වනඟ සිතැඟිව විඳිනු රිසියෙන් ආ දිනක එක
මනඟ පොබයන විහඟ රාව දසත ගලයි නෙක
ඉනඟ නෙරිය වන් මිණි කිකිණිය මෙපුරවර රැක
වසඟ වනු ඇත සුසිනිඳු සුව නිති මනැසින් දැක

එකසර ඇදෙන සිහිලඹ කුළින් උල්පතකි සැදී
එකවර ගතට වැද නංවා මුදු පවන ලැදී
ඉඳුවර සියපත් පිපී සලිතව ගොහොරු රැඳී
සියවර බැඳෙයි නෙත් අංජන දල්වමින් පිදී

තුරු වියන යට වරෙක රිවි මඬල සිනහ එබී
විරු සුලලිත පහස වන් මකමින් සිහිල බිබී
සුරු ලෙසින් පිල්බර ඔදතෙද අනඟ පහස ලැබී
පිරු මකුටය රඳවන් දෙරණෙ රුති පාද සිඹී

මහ රුක් මිහිකත් අරුමැසි සංවාදෙක තුටින්
රහ වැටි ඒ බසට මේඝය ඔල්වරය කටින්
ඉහ මුදුනෙ මිහිරැති සුපුල් එරබදු ගත් මිටින්
කහ ගැහුණ තුරු පත් පාමුල සිප වැටී දුටින්

දසත කුංච නද පවනතෙ හද ගැස්ම තවරා
සපත කර අණසක තුන්පත් රෑනට පවරා
මහත දිගු ඝොර සපුන් සිටි බවට තතු පතුරා
හරිත තෘණපත් මත තිබු රුහිරු ලෝම අතුරා

පලු වීර මාදං ඵලබර තුරු හිස් සතොසින්
දළු කොළෙන් බඩසාය නිව් මුවෙකු දිව් කුකුසින්
අළු පාට හතු පිපී මිහිකත් වසා රහසින්
රළු නෙතින් විලිසා බාඳුරා සිටිත් පහසින්

තුලින කරලයි වන අරණ සොබාදහම් රඟේ
තුහින රඳවයි සතුනට දී රැකවරණ ඇඟේ
ගගන පෑයු සිසිට ඉඩක් ලැබදී ආ මඟේ
ලවන සනහා හැරි එමි තුටින් ජීවන ගඟේ

නිවන සිත මහිම මහත් ඔසුවෙකි සුදිල නිතොර
පවන වැද රඟත් සුව සදත් මනැස අතු පතර
දවන නලියන නේක කම්කටොළු දහස අතර
උවන සනහලයි වන රැජිණ වෙතොත් අන් කවර!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *