අවසන් ඇමතුම

– අවසන් ඇමතුම –

මගේම නොව්නට අවසරයි උඹට
වෙන අතක පැටලෙන්න
උඹ දන්නෙ නැ කඳුවලටයි පුලුවන්
නිහඬවම නාය යන්න

සංසාරෙ කොහේ හරි නොවරදවාම
මට ඕනි ආපහු උඹව හමුවෙන්න
අනෙ එදාටවත් පුළුවන්නම්,

මේ වගේ මගින් හැරිලා නොයා ඉන්න !

“තප්පර දෙකක් ඉන්න සර් ”

මේ අවසානම ඇමතුම
මම ඔහුට ගන්න !

නිශී කෞශල්‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *