විදුලිය බිල 75% කින් වැඩිවේ.

75% ක සාමාන්‍ය අගයකින් හෙට(10) සිට විදුලි බිල වැඩිවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා ජනක රත්නායක මහතා මේ වන විට පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *