යාපන සරසවියේ කලබැගෑනිය

ආරංචි උනැයි උඩහ පැත්තෙ වෙලා තියෙන කලබැගෑනිය..යාපනේ විස්සවිද්යාලල දරුවො ටික සිංහලය.. දෙමළය කිය කියා දෙපැත්තකට බෙදීගෙන ඇණකොටාගත්ත වග..එක රෑනේ උන්නු අපේ කොලුවො ටික කුළල් කාගෙනය කියන්නෙ.?ආරංචියේ හැටියට නං අලුතෙන් ආපු ළමයින්ව පිළිගන්ඩ කොරාපු උස්සවේදි උඩරට නැටුමක් නැටීමලුනෙව ඕකට මුල් වෙච්ච කාරණේ .යාපනේට උඩරට නැටුම් එපා කියලා දෙමළ කොලලො කියද්දිත් සිංහල කොල්ලො ටික ඒක ඕනෑය කියා උඩරට නැටුමකට මුලපිරීමලුනෙව එය කළබැගෑනියට මුල උනාය කියන්නෙ..
මහත්තුරුනේ මං අහන්නෙ ඔය නැටුමක් මොකදෑ ඔය තරම්ම දුරදිග ගියෙ.. විස්සවිජ්ජාලවල ඔය නානාප්ර කාර සංස්කෘතීන්ට ඉඩකඩ නැතුවයි..උගත්ය බුද්ධිමත්ය කියන්නෙ ඕකටදැ.?අනිත් එක දැං එපා එපා කියද්දිත් ඒකම කොරන්ට ඇතිවුන රුදාව මොකදදෑ?සරසවියට පය තියාපු දා පටන්ම විවිධාකාරව හදන්නෙ සහෝදරත්වය නේද බොලව්.ජාති‚ආගම්බේදනැතිකරදාලාඑකාවගේනැගීහිටිනආකාරයනොවෙදඔයසහෝදරත්වයයැයිකියන්නෙ.තිළකෙකට‚ෆර්දාවකටපුළුවන්දසහෝදරත්වයබිඳහෙලන්ට..
හත්ඉලව්ව්අවුරුදුතිහකතරහාමරහාඉවරයක්කොරානයාංතංඑකලාසයක්වෙනකොටමවිනාඩිදහයකපහකනැටුමක්හින්දාඔයාකාරෙටඅණකොටාගන්නෙකසාධාරණයිදබොලව්..?කාලයක්තිස්සේමඋතුරේඇත්තොතමන්ගෙවිමුක්තියයැයිකියාගත්තඊළාම්රටක්හොයහොයාගොහින්දාස්ගානක්ජීවිතනැතිකරගත්තා.දකුණේඇත්තොඑකමරටක්වෙනුවෙන්යුදවැදුනා.අවුරුදුගානක්තිස්සේමඑකඑකාමරාගනිමින්උන්නානෙවබොලව්..
යාංතංරටඑකලාසයක්වෙනකොටමඔංපටංගත්තාආයෙමජාතිවාදෙ..උඹදෙමළා ය‚උඹසිංහලය‚උඹමරක්කලයකියාගෙනඑකඑකාඇණකොටාගැනිල්ලෙන්තමන්ගෙමජාතියනෙවෙයිදබොලව්වලපල්ලටයන්නෙ.? ජාතිවාදෙටමුලපුරන්නෙමඋඹදෙමළා ය‚උඹසිංහලය‚උඹමරක්කලයකියනවචනටිකමනේමහතුනේ..මුන්නැහේලාදන්නවැයිපුදුවෛයිරත්නතුරෙයිගැන.කොටිසංවිධානෙඋන්නුමහාකවියෙක්නොවැ..කාලයක්තිස්සෙකොමියුනිස්ට්වාදියෙක්වඉදලාකොටිසංවිධානෙටඑක්කාසුවෙච්චපුදුවෛයිඅපූරුකතාවක්කිව්වාබොලව්.ඹංඅහගනිල්ලා;
“මාකොමියුනිස්ට්පක්ෂෙඉන්නයුගයෙදිමමකීවාමමශ්රීලාංකිකයෙක්කියලා.එතකොටසිංහලමහාජාතිවාදයකීවා‚නෑඋඹශ්රීලාංකිකයෙක්නෙමෙයි‚උඹදෙමළෙක්කියලා.මමනැවතනැවතත්කීවා‚නෑමමදෙමළෙක්නෙමෙයි‚මමශ්රීලාංකිකයෙක්කියලා.නෑඋඹදෙමළෙක්ඔවුන්කීවා.පසුවමමකියන්නගත්තා “ඔව්මමදෙමළක්”කියලා.එතකොටඔවුන්කියනවා‚නෑනෑඋඹදෙමළෙක්නෙවෙයිශ්රීලාංකිකයෙක්කියලා”
ඕංබලාපල්ලාඒකෙන්මතේරෙනවානේදබොලව්ජාතිවාදීන්ගෙවක්කඩකටවල්කොයිතරංනංඅපරාදයක්කොරනවදකියලා.ගහමරාගත්තායකියනයාපනේවිස්සවිද්යාලෙවිතරක්නෙවෙයිදකුණෙවිසසවිද්යාලවලත්දෙමළදරුවොරාශියක්ඉගෙනගන්නවානෙව.කොහොමෙයිදකුණෙත්ඔයාකාරසිද්ධියක්ඇතිවුනොත්..? කලුජූලියක්මනොවෙයිදආයෙමත්..
මේවෙච්චසිද්ධියඅල්ලගෙනඅපේදියවන්නාවෙමහත්තුරුටිකත්ඉබ්බාදියේදැම්මාමඇන්නෑවෙකීවලුවගේගින්දරටපුළුන්ළංකොරනඅපූරුව..ඒ මදිවාටටෙලිවිසොංඑකයිවෑර්ලස්එකයිකියවනකියවිල්ල..මේකනැවතයුදදෙකටමගපෑදීමක්ය‚ජාතිවාදීකුමන්ත්රණයක්යකියකියාවිඩෙංවිඩේකියෝනවා.මංඅහගෙඅරමූණුපොතෙත්මහාදේශප්රෙමීවීරයෝටිකක්බිහිවෙලායකියා..දැංඔයඅරසේනාවය‚මේසේනාවය‚සිංහලේය‚මරක්කලලේය‚මහසොහොන්නුයකියාගෙනඉන්නාඋන්දැලත්බොහොමකලබොලයිනෙව..ඔයාකාරෙටආයෙආයෙත්එකමදේකියවනඑකෙන්වෙන්නෙබොලව්දෙතුංගොලලගෙමපරණතරහාමරහාආයෙමත්ඉලිප්පිලාඇවිදිංපරණතතවෙටමපත්වෙනඑකනොවෙයිදමුන්නැහේ..
–උන්නැහේ–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *