කුමට තව මේ බොරු පැලැස්තර -රුචිරා කුරුළුගම

හිතක් මත්තේ හිතක් අතුරා
උණුහුමට උන් කාලයෙන්
සමු ගතිද නුඹ සමු දුනිද මම
ගිලිහුණි ද වැරදීමකින්
කැපී සීරී බිඳී පුපුරා
කැබලි ගැලවී හෙමි හෙමින්
නොවක් රුධිරය ගලා යන්නේ
ගතින් නොව තාමත් හිතින්. . .

හිස්ම හිස්කම හිස්ව දරමින්
ගෙවූ තත්පර දින ගණන්
බැඳුම් මේ යැයි බිඳෙන්නටමැයි
මුමුණ මුමුණා මතුරමින්
හදාගන්නට හැදු හිතක් වෙද
එයත් ඇත දැන් මියයමින්
කුමට තව මේ බොරු පැලැස්තර
අනේ මේ ලේ ගලපුදෙන්. . .

ruchira kurulugama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *