ජාතික රූපාවහිනීය විකාශන කටයුුතු තාවකාලිකව නවත්වයි

අගමැතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජක්ෂ දිවුරුම් දීමත් සමග ඇති වූ දේශපාලන පෙරළිය හේතුවෙන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයන් වෙත මහින්ද රාජක්ෂ මහතාට හිතවත් පාර්ශවයන් විසින් ඒවා අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කොට ඇති අතර ඒ අනුව ජාතික රුපවාහිනී පරිශ්‍රයට ඇතුළු වූ පිරිසක් විසින් එහි පාලනාධිකාරය ලබාගැනීමට උත්සාහ දැරීමත් සමග මේ වන විට ජාතික රූපවාහිනියේ විකාශන කටයුතු තාවකාලිකව අත් හිටුවා ඇති බව වාර්තාවේමේ අතර ස්වාධීන රූපාවහිනියේ මෙතෙත් සේවයේ නිරත පාලනාධිකාරිය ඉන් පිටතට යැවීමට එහි ඇතුලු වූ පිරිස් කටුයුතු කොට ඇති අතර එහි විකාශන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හිතවත් පිරිස් විසින් සිදුකරගෙන යනු ලබයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *