රුවන් තනතුරු අත්හරී.

ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සහ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාද සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණයට සුබ පතන බවත් ඔහු පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *