ර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන් ස්වර්ගස්ථ වෙයි.

මෙරට ජනසන්නිවේදන අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඉමහත් සේවාවක් ඉටු කළ අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන් ස්වර්ගස්ථ වෙයි.

ස්වර්ගස්ථ වනවිට පියතුමන් 88 වැනි වියෙහි පසුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *