මත් වෙච්ච හිත ලඟ_Ishone Es

මල්කෙමී දුම්වලලු සෙනෙහෙන් වටලලා
ගෑණු රස දෙන්න හරිහපන් මත්වෙලා
යාන්තමට පියවෙච්ච නෙත් යුගල දල්වලා
දැන් ඉතින් නුඹ වරෙන් සාරි පොට ගලවලා ___

°

මල්දුමෙන් හිත මැද්ද හිරි වට්ටලා
පපු කන්ද සිපගන්න උන් හොදට මෝරලා
කදු මැද්ද රස්නියට තෙත දෝවලා
යමු රස තැන් සොයාන මතින් සැරසිලා ___

°

කෙදිරිල්ලට සොදුරුම ඇස් පියන් නටවලා
මේ මොහොත අපේ ලෝකෙන් සගවලා
මත් වෙච්ච හැගුම් මතින්ම විදදරන්
යලි මත්වෙච්ච වෙලාවක හමුවෙන්න යමු වෙන්වෙලා __

𝙗𝙡𝙖𝙘𝙠 𝙧𝙤𝙢𝙖𝙣 (𝙞𝙨𝙃𝙤𝙉𝙚) 👽🥀✍️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *