අගමැති කාර්යාලය අරගල කරුවන් නතු කරගනී

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට තම ධූරයෙන් ඉවත් වන ලෙස දන්වා කොළඹ අගමැති කාර්ලයාල ඉදිරිපිට ක්‍රියාත්මක කළ උද්ඝෝෂණික ක්‍රිියාමාර්ගයන්ට පොලිස් ප්‍රහාරයන් දියත් වූ අතර උද්ඝෝෂණික ක්‍රියාමාර්ගයන්ට කදුළු ගෑස් හා අහසට වෙඩි තැබීම්ද සිදුවිය.
කෙසේ නමුත් මේ වන විට අගමැති කාර්යාලය අරගල කරුවන් සතු කර ගත් බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *